Anbi

nes education society is een door ANBI erkend goed doel. Dit betekent dat uw financiële giften aftrekbaar zijn voor uw belastingaangifte.

Meer informatie hierover, vindt u hier.


Gegevens:


Naam: 

Stichting nes education society

RSIN/Fiscaal nummer: 

NL 8560.45.019

Contact: 

Stichting nes education society

Zwaagdijk 272, 1682 NS ZWAAGDIJK

Telefoon: 

0229 – 820 021

Telefax:

0229 – 820 029

E-mail:

info@neseducationsociety.org

Bank: 

ABN AMRO bank

Bankrekening:

 NL06ABNA0478.3203.53

Kamer van Koophandel: 

KvK Noordwest-Holland: 65269055

ANBI Formulier:

Klik hier om het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen


Doelstelling:

De doelstelling van nes education society staat verwoord in Artikel 2 van de statuten van de stichting. Deze luiden:

De stichting heeft ten doel:

a.     Het opzetten, begeleiden en onderhouden van projecten ten behoeve van kinderen in ontwikkelingslanden;

b.     Het opzetten van scholen en (andere) educatieve projecten in de hiervoor bedoelde ontwikkelingslanden voor kinderen;

c.      Het bevorderen van het bewustzijn van ondernemers en werknemers van de problematiek van ontwikkelingslanden onder meer door hen in aanraking te brengen met de projecten welke zijn vermeld onder a;

d.     Het informeren van geïnteresseerden omtrent de vorenbedoelde problematiek en projecten;

e.     het ondersteunen van individuen die daartoe zelf niet of in mindere mate toe in staat in zijn bij hun educatie in de breedste zin van het woord;

f.       Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk.


Bestuur: 

voorzitter/penningmeester: drs. P.J. Nes

secretaris: mw. A. Baaijc

ommunicatie/fondsenwerving: dhr. J.J.A. Wolters

Beloningsbeleid: onbezoldigd


Verslag van uitgeoefende activiteiten: 

Stichting nes education society is voornemens haar doelstelling te realiseren met de volgende projecten en activiteiten:


SCHOLING IN AFRIKA


Studiebeurzen

Voor de minder bedeelden ligt het in de bedoeling van stichting nes education society om de mogelijkheden voor een studiefonds te onderzoeken. Het betreft een fonds dat mensen, waarvan het bestuur overtuigd is dat zij een kans verdienen op een basisopleiding of vervolgstudie aan het hoger onderwijs of zelf op een universiteit, demogelijkheid biedt een dergelijke studie te gaan volgen. In eerste aanleg heeft het bestuur daar de volgende personen voor aangemerkt:

* Samwel Kimoro Lekumo;

* Michael Lekumo;

* Tonkei, David Sale,

* Zennah en Naeku Parsampei

* Michael Melubo Sakampei


Bouw van een school

Het bestuur van stichting nes education society is in Kenia benaderd door de plaatselijke bevolking van Ngos, Narok County in de Masai Mara, om de mogelijkheden voor het opstarten van een school te onderzoeken. In eerste plaats wordt uitgegaan van een school waar kansarme jongeren een vak kunnen leren, zodat zij in de toekomst economisch onafhankelijk worden. In eerste instantie wordt gedacht aan een poly-technische en agrarische school.

Het bestuur van stichting nes education society heeft reeds gestalte aan dit plan gegeven door enkele aan haar gerelateerde mensen in Kenia onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden. In Nederland zal getracht worden contacten te leggen met de Universiteit van Wageningen en lokale VMBO- en agrarische scholen.


.Opstarten van een schoolmaaltijden project

De ervaring heeft geleerd dat de leerlingen over het algemeen uit grote en arme gezinnen komen. Veel kinderen hebben één of beide ouder(s) verloren aan de dood, vaak ten gevolge van AIDS. De wezen worden vaak verwaarloosd omdat de gezinnen waarin zij zijn opgenomen vaak nauwelijks het hoofd kunnen bieden aan de armoede. Hierdoor komen veel kinderen zonder ontbijt naar school.

Het bestuur van stichting nes education society heeft het streven een voedselproject op te starten, waarbij de wezen en andere kinderen uit zeer arme gezinnen, via de school een maaltijd krijgen. Voor de meeste kinderen zal gelden dat dit vaak de eerste maaltijd is die ze op een dag krijgen. Educatie is een belangrijke manier om de cirkel van armoede te doorbreken, en het opnemen van kennis gaat een stuk beter met een gevulde maag.


Vervolgopleidingen

Wanneer het bestuur is geslaagd in haar primaire doelstellingen, zoals hiervoor beschreven, is zij voornemens de ontwikkeling van haar studenten verder mogelijk te maken. Zij wil diet doen door hulp bij het opstarten van een eigen onderneming, alsmede het mogelijk maken van verdere studie. Daardoor zal het bestuur de onderstaande plannen verder proberen uit te werken.


Ondernemende leerlingen

Tijdens de opleiding zullen er altijd een aantal leerlingen boven de rest uitsteken. Leerlingen, waarvan de docenten denken dat zij meer dan gemiddeld presteren en waarvan de docenten denken dat zij het in zich hebben, ondernemer te worden. Hen willen wij als stichting nes education society op gang helpen. Het ligt in onze bedoeling voor deze leerlingen een soort coöperatie op te richten van waaruit zij hun ondernemersactiviteiten kunnen starten.


Studiefonds voor studiebollen

Voor de excellerende leerlingen ligt het in de bedoeling van stichting nes education society om de mogelijkheden van het eerder genoemde studiefonds verder uit te bouwen.Hhet betreft een fonds dat leerlingen, waarvan de docenten overtuigd zijn dat zij een kans verdienen voor een vervolgstudie aan het hoger onderwijs, of zelfs universiteit, de mogelijkheid biedt een dergelijke studie te gaan volgen.


VOORLICHTING

Een van de doelstellingen van stichting nes education society is het bevorderen van het bewustzijn van mensen in ontwikkelde landen van de problematiek van ontwikkelingslanden. Onder meer door hen in aanraking te brengen met onze projecten en het informeren van geïnteresseerden hieromtrent. Het bestuur van stichting nes education society wil proberen deze doelstellingen te realiseren door de uitvoering van de volgende ideeën en plannen:

Eco-toerisme

Door het aanbieden van reizen naar de eerder genoemde school hoopt stichting nes education society Nederlanders en andere geïnteresseerden op een direct manier te kunnen voorlichten omtrent de omstandigheden waaronder in Kenia onderwijs moet worden gegeven. Het mes snijdt in deze aan twee kanten. Op deze wijze hopen wij naast een goede voorlichting, de gasten te bewegen zich het lot van de leerlingen aan te trekken en ons verder financieel of door middel van giften en/of vrijwilligerswerk te ondersteunen.

Ondernemers voor ondernemers

Door middel van het koppelen van afgestudeerde leerlingen van de school die een eigen onderneming willen beginnen aan Nederlandse ondernemers, hoopt stichting Nes Education Society dat niet alleen deze ondernemer zijn/haar Keniaanse ondernemer financieel ondersteunt, maar ok een begrip voor problematiek in Kenia te bewerkstelligen.


FONDSENWERVING

Om haar doelstellingen te realiseren zal stichting nes education society fondsen moeten werven. Alle genoemde plannen en initiatieven kosten (veel) geld. Het bestuur heeft een aantal mogelijke fondsenwervende acties op het programma gezet en zal in de komende tijd trachten deze acties op te starten en tot een succes te maken.


Schenkingen door gerelateerde bedrijven

Een van de ondernemers die aan de stichting gerelateerd is, heeft stichting nes education society toegezegd middelen ter beschikking te stellen aan de stichting.


Serviceclubs

Het bestuur is benaderd door de afdeling Community Services van de Rotary Medemblik om een project voor te dragen voor ondersteuning. Daarnaast is het bestuur van stichting nes education society voornemens in contact te treden met een vertegenwoordiger van serviceclubs als Junior Kamer, de Lions en Kiwanis.


Revenu’en van eco-toerisme

Middels het organiseren van reizen naar de onderwijsinstellingen in Afrika is het bestuur van stichting nes education society voornemens revenu’en binnen te halen door een opslag op de kostprijs te rekenen.


Het aanschrijven van donor-organisaties

Zoals hiervoor reeds aangegeven, is ook het binden van ondernemers aan ondernemers voor meerdere doeleinden opgezet. Naast deze manier van het geven van voorlichting omtrent de problematiek in ontwikkelingsladen, heeft deze manier van werken tevens als doel: het genereren van fondsen. Door het direct koppelen van een net van een aan de Nes-school afgestudeerde, startende ondernemer aan een Nederlandse ondernemer, zullen wij deze ondernemer vragen de benodigde activa voor de ondernemer in Kenia te financieren.


Overige ideeën

Het bestuur van stichting nes education society wil onderzoeken of het mogelijk is, en zo ja tegen welke kosten, om te worden opgenomen op de Goede Doelen-kerstkaarten.


Financiële verantwoording: 

BEHEER VERMOGEN

STICHTING NES EDUCATION SOCIETY

Het vermogen van de stichting zal in eerste instantie worden aangewend voor de realisatie van haar doel(en). Concreet zal dit inhouden dat stichting nes education society haar vermogen zal inzetten voor studiefondsen en het bouwen van de hierboven genoemde ambachts- en agrarische school. Het ligt niet in de verwachting dat de stichting op korte termijn een exces aan vermogen zal hebben.


Wanneer stichting nes education society op een gegeven moment meer vermogen heeft dan voor het realiseren van genoemde projecten noodzakelijk is, zal het bestuur het vermogen zoveel mogelijk inzetten voor de realisatie van soortgelijke projecten op andere plaatsen in ontwikkelingslanden.

Mocht stichting nes education society echter binnen de looptijd van dit beleidsplan toch over een exces aan vermogen beschikken, dan zal in eerste instantie he overtollige vermogen op een spaarrekening bij de uitbankier van de stichting worden geparkeerd.


Vervolgens zal de penningmeester van stichting nes education society advies inwinnen bij de huisbankier over de mogelijkheden betreffende het op een verantwoorde en duurzame manier en in overeenstemming met de doelstelling van stichting nes education society, rendabel maken van dit vermogen. De voorstellen van de huisbankier zullen in de daaropvolgende bestuursvergadering worden besproken. Daar zal worden besloten op welke wijze het bestuur het vermogen van stichting nes education society beheerd wil zien. Indien noodzakelijk, zoal het bestuur een amendement op dit beleidsplan vaststellen, waarin dit beheer wordt vastgelegd. Het rendement van het vermogen van stichting nes education society, alsmede het vermogen zelf, dient te allen tijde dienstbaar gemaakt te worden aan de doelstelling van de stichting. Zoals ook in de statuten is overlegd, mag het vermogen van stichting nes education society slechts uitgekeerd worden ten behoeve van de verwezenlijking van haar doelstelling.

Beleidsplan: hier inzien en/of downloaden.

Jaarverslag

Klikt u op het plaatje om het Jaarverslag te downloaden.

Heeft u vragen? Gebruik dan onderstaand contactformulier en we komen zo snel mogelijk bij u terug.

Always

connected

Kunnen we u ergens mee verder helpen of heeft u iets wat je met ons wilt delen? Stuur dan hier uw bericht.

Help n.e.s.

Help nes education society met het vergroten van de leefbaarheid voor alle bewoners van de Masai Mara streek in Kenia. Te beginnen met de jongeren. Help mee een toekomst voor hen op te bouwen en doneer eenvoudig en veilig met iDeal:

n.e.s. in de Mailbox

Contact n.e.s.

Zwaagdijk 272

1682 NS Zwaagdijk

tel. +31 (0)229 - 820 021

fax +31 (0)229 - 920 029

RSIN NL 8560.45.019

KvK 65269055

Bank: NL06ABNA.0478.320.353

Met liefde gemaakt voor nes education society • © 2016-2022 nes education society • website design & realisatie: De ReclameSjef